Termomodernizacja budynku starego kina Syrena w Wołczynie - Centrum Kulturalno-Społeczne”

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna

 

Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Nr projektu: RPOP.03.02.01-16-0003/19

 

Beneficjent: Kościół Zielonoświątkowy, Zbór w Wołczynie

 

Termin realizacji projektu: 04.04.2017 – 31.12.2021 r.

 

Wartość projektu: 853 720,00 zł

 

Dofinansowanie ze środków EFRR: 725 662,00 zł

Cel projektu:

Poprawa efektywności energetycznej obiektu publicznego poprzez realizację głębokiej termomodernizacji budynku starego kina Syrena w Wołczynie przyczyniającą się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Planowane efekty:

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku starego kina Syrena w Wołczynie wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), systemów wentylacji.

Zmniejszenie niskiej emisji w Gminie Wołczyn.