Słowo, które przynosi życie

1. Na początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, a Bogiem było Słowo.

(Jn 1:1)