Czy naprawdę jesteś uczniem cz. 8. Uczeń Jezusa kocha Bożą rodzinę

11. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś
poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi
przez tych, których nazywają obrzezanymi
na skutek obrzezki, dokonanej
ręką na ciele,
12. byliście w tym czasie bez Chrystusa,
dalecy od społeczności izraelskiej i obcy
przymierzom, zawierającym obietnice, nie
mający nadziei i bez Boga na świecie.
13. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście
dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie
bliscy przez krew Chrystusowa.
14. Albowiem On jest pokojem naszym,
On sprawił, że z dwojga jedność powstała,
i zburzył w ciele swoim stojąca pośrodku
przegrodę z muru nieprzyjaźni,
15. On zniósł zakon przykazań i przepisów,
aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie
samym z dwóch jednego nowego człowieka
16. i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym
ciele przez krzyż, zniweczywszy na
nim nieprzyjaźń;
17. i przyszedłszy, zwiastował pokój wam,
którzyście daleko, i pokój tym, którzy są
blisko.
18. Albowiem przez niego mamy dostęp
do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
19. Tak wiec już nie jesteście obcymi
i przychodniami, lecz współobywatelami
świętych i domownikami Boga,
20. zbudowani na fundamencie apostołów
i proroków, którego kamieniem węgielnym
jest sam Chrystus Jezus,
21. na którym cała budowa mocno spojona
rośnie w przybytek święty w Panu,
22. na którym i wy się wespół budujecie
na mieszkanie Boże w Duchu.

 

(Ef 2: 11-22)