Czy naprawdę jesteś uczniem cz. 6. Uczeń kocha dzielić się Jezusem

18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem
dla tych, którzy giną, natomiast dla
nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest
mocą Bożą.
19. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę
mądrość mądrych, a roztropność roztropnych
odrzucę.
20. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony?
Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie
obrócił w głupstwo mądrości świata?
21. Skoro bowiem świat przez mądrość
swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości,
przeto upodobało się Bogu zbawić
wierzących przez głupie zwiastowanie.
22. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają,
a Grecy mądrości poszukują,
23. my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego,
dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,
24. natomiast dla powołanych – i Żydów, i
Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest
mocą Bożą i mądrością Bożą.
25. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie,
a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.
26. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia,
kim jesteście według powołania waszego,
że niewielu jest miedzy wami mądrych według
ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego
rodu,
27. ale to, co u świata głupiego, wybrał
Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u
świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić
to, co mocne,
28. i to, co jest niskiego rodu u świata i
co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co
jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić,
29. aby żaden człowiek nie chełpił się
przed obliczem Bożym.
30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie
Jezusie, który stał się dla nas mądrością
od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem,
i odkupieniem,
31. aby, jak napisano: Kto się chlubi, w
Panu się chlubił.

(1Kor 1: 18-31)

 

1. Również ja, gdy przyszedłem do was,
bracia, nie przyszedłem z wyniosłością
mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo
Boże.
2. Albowiem uznałem za właściwe nic innego
nie umieć miedzy wami, jak tylko Jezusa
Chrystusa i to ukrzyżowanego.
3. I przybyłem do was w słabości i w leku,
i w wielkiej trwodze,
4. a mowa moja i zwiastowanie moje nie
były głoszone w przekonywających słowach
mądrości, lecz objawiały się w nich
Duch i moc,
5. aby wiara wasza nie opierała się na mądrości
ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
6. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych,
lecz nie mądrość tego świata
ani władców tego świata, którzy giną;
7. ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą,
która Bóg przed wiekami przeznaczył
ku chwale naszej,
8. której żaden z władców tego świata nie
poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana
chwały ukrzyżowali.
9. Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko
nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca
ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował
Bóg tym, którzy go miłują.
10. Albowiem nam objawił to Bóg przez
Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet
głębokości Boże.

(1Kor 2: 1-10)